استاد می گوید  شیشه ها با هر ضربه ای ترک میخورند. حتی اگر ترک ها دیده نشوند. می گوید این ترک ها میماند و جمع میشود و بعد ممکن است با ضربه ای کوچک ، به یکباره بشکند. دو نیم شود یا تکه تکه، ریز ِ ریز. بسته به جنسش. آدمیزاد هم همین است.منبع : دل گیجهترک ترجیحی
برچسب ها :